Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz /  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ).

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym lub

c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Informujemy, że usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na  pomocy asystenta w:

1)      wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu

2)      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwieniu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu z niej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być świadczona wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewni tej usługi.

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 określa załącznik do w/w ogłoszenia.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną lecz  pomaganie  i wspieranie  jej w osobistych zamiarach.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej2) , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku gdy usługi asystenckie będą świadczone na rzecz dzieciom niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Uczestnik / opiekun prawny, któremu przyznano usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi za nie żadnej odpłatności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z zapisami Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”- edycja 2024 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 Warunkiem uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024  jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do programu
 2. Karta zakresu czynności
 3. Klauzula RODO
 4. Oświadczenie Uczestnika programu
 5. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM punktacji, którą wypełnia i podpisuje LEKARZ RODZINNY/ LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ .

 

Wymagane dokumenty należy składać do 23.01.2024 w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Małogoszczu w godzinach pracy Ośrodka.