Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

Artykuły

 • Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Adresaci programu:

  Czytaj Więcej o: Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
 • „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

  Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz /  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

  Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ).

  Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

  2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

  a) o stopniu znacznym lub

  b) o stopniu umiarkowanym lub

  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024
 • Rekrutacja

  REKRUTACJA

  ,,WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

  W GMINIE MAŁOGOSZCZ ‘

   

  Projekt realizowany jest ramach programu:

  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

  Projekt realizowany przez Gminę Małogoszcz/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w ramach Priorytetu FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
  Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

  Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z  Gminy Małogoszcz w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025r. w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 3 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego. Projekt zakłada wsparcie 52 osób (26K,26M (1ON)) z rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych /korzystających ze świadczeń z OPS/wielodzietnych/osób z niepełnosprawnością.

  Projekt skierowany jest do:

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja
 • WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MAŁOGOSZCZ

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

  Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne

  Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

  Numer naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23

  Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej

  Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

  Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2025 

  Obszar realizacji projektu: Gmina Małogoszcz

  Dofinansowanie:  924 483,87zł

  Wkład własny: 50 355,48zł

  Całkowita wartość projektu: 974 839,35zł

  Biuro projektu mieści się pod adresem:

  GMINA MAŁOGOSZCZ/ MGOPS W MAŁOGOSZCZU

  ul. Jaszowskiego 3A, 12/34, 28-366 Małogoszcz

  tel. 41 385 53 86

  e- mail: malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

  Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm

  Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

   

  Czytaj Więcej o: WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MAŁOGOSZCZ
 • Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

  Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

  FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

  W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:

  • Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących
  • Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji
  • Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne
  • Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu

  Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ  uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna
  z przesłanek trudnej sytuacji życiowej o których mowa w art. 7 ustawy.

  Termin realizacji podprogramu 2023 FEPŻ :  01.12.2023-31.10.2024

  Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronach internetowych:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
  https://www.fepz.gov.pl

  Czytaj Więcej o: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027