Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Aktualności

Artykuły

 • Zaproszenie - Kielecki Bank Żywności

  Kielecki Bank Żywności zaprasza na  warsztaty w ramach Działań Towarzyszących - FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, korzystających z żywności z Podprogramu 2023. Będą to warsztaty cykliczne - włączeniowe, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących. Tematem i celem Działań Towarzyszących jest organizacja pikniku „ Dzień Rodziny- Łączymy pokolenia” :

  • Spotkanie organizacyjne, podział, zadań, przygotowanie scenariusza pikniku, które odbędzie się 06.2024r. w Klubie Seniora Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz o godz. 10.00.
  • Piknik „ Dzień Rodziny- Łączymy Pokolenie”,  który odbędzie się 06.2024r. w Klubie Seniora Leśnica26, 28-366 Małogoszcz o godz. 15.00.
  • Podsumowanie, ocena, ewaluacja podjętych działań, które odbędzie się 17.06.2024r. w Klubie Seniora Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz o godz. 11.00.
  Czytaj Więcej o: Zaproszenie - Kielecki Bank Żywności
 • Zapytanie ofertowe 2/2024

  Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć z arteterapii oraz warsztatów ekologiczno – dietetyczno – zdrowotnych” w ramach projektu pn. ,Wsparcie działalności 3 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Małogoszcz” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

  Szczegóły w załącznikach.

  Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe 2/2024
 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  16 sierpnia 2023

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Informacja - świetlice

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu informuje, iż od dnia 26 czerwca 2023r. zmianie ulegną godziny funkcjonowania placówek wsparcia dziennego działających na terenie gminy Małogoszcz.

  Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach będzie czynna w godzinach 10:00 - 15:00

  Świetlica  środowiskowa w Małogoszczu będzie czynna w godzinach 10:00-14:00

  Świetlica  środowiskowa w Leśnicy będzie czynna w godzinach 10:00-14:00

  Zmienione godziny będą obowiązywały przez okres wakacyjny.

  Czytaj Więcej o: Informacja - świetlice
 • KLUB SENIOR + W LEŚNICY

  Okres realizacji:
  01 stycznia 2023 r. – 31 grudzień 2023 r.

  Program: Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025

  Moduł 2:  Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych
  w ramach modułu 1.

  Oferent:

  GMINA MAŁOGOSZCZ / MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  W MAŁOGOSZCZU

   Instytucja Zarządzająca - Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  / Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

   Cel zadania:

  Celem zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo
  w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty Klubu Senior + na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

  Adresaci zadania:

  Adresatami zadania publicznego polegającego na wsparciu finansowania placówki Klubu Senior+ są mieszkańcy Gminy Małogoszcz w wieku 60+, którzy są jednocześnie nieaktywni zawodowo. To osoby deklarujące chęć uczestnictwa w zajęciach , zorientowani na chęć 
  samorozwoju. Wśród tych osób znajdują się osoby samotne, niepełnosprawne, a także osoby o niskich dochodach.

  Klub Senior  + adresowany jest do osób, które dysponując wolnym czasem chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, aktywnie spędzać czas angażując się w życie społeczności lokalnej.

  Klub Senior + w Leśnicy pracuje przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po
  5 godzin dziennie, w godzinach od 9:00-14:00.

  Planowane efekty:

  Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego będzie:

  1. Poprawa samopoczucia Seniorów, zmniejszenie ryzyka wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych; usprawnienie pracy wszystkich układów
   i narządów wewnętrznych ; poprawa uwapnienia i wzmocnienie układu poprzez realizację zajęć rehabilitacyjno-ruchowych;
  2. Wzbudzenie potencjału twórczego, odreagowywanie napięć; poprawa motoryki małej; wzmocnienie kreatywnego myślenia; zbudowanie poczucia przynależności do grupy; inna forma sposobu spędzania czasu wolnego poprzez realizację zajęć z zakresu działalności twórczej;
  3. Usprawnienie pamięci i koncentracji,; nabycie nowej wiedzy z zakresu muzyki; udoskonalenie pamięci wzrokowo- słuchowej oraz spostrzegawczości; poznanie kultury
   i tradycji lokalnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych;
  4. Uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka, integracja ze społeczeństwem w tym integracja międzypokoleniowa; - relaksacja, odprężenie, odreagowanie negatywnych emocji; uwrażliwienie na piękno otaczającego świata (architektura/roślinność) poprzez realizacje zajęć kulturalno-oświatowych i integracyjnych;
  5. Rozwijanie poczucia ciekawości świata, poznanie nowych miejsc, integracja Uczestników poprzez realizację wyjazdów edukacyjnych;
  6. Rozwijanie postaw społecznych pamiętając o najbliższych; doskonalenie wrażliwości i empatii; nawiązywanie dialogu i wzajemnego zrozumienia; kultywowanie tradycjom poprzez organizację spotkań i uroczystości okolicznościowych.

   

   Budżet projektu:

  Koszty ogółem: 157 555,00

  Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego : 40 800,00

  Wkład własny Gminy Małogoszcz: 116 755,00 zł

  Czytaj Więcej o: KLUB SENIOR + W LEŚNICY