Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Opieka wytchnieniowa

Artykuły

 • Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Adresaci programu:

  Czytaj Więcej o: Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
 • „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Adresaci programu:

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
 • Informacja

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 28 800,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim, realizował dla mieszkańców Gminy Małogoszcz, wsparcie w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

  Wsparciem objęto 3 uczestników (dzieci), którym przyznano nieodpłatną pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej. Realizacja usługi przyjęła formę pobytu dziennego w miejscu wskazanym przez opiekunów uczestników Programu.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

  Cel programu:

  1. Celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci czasowej i doraźnej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia  swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie

  Uczestnik programu:

  1. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
  2. Program jest realizowany w trzech formach:
  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
   • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
   •  ośrodku wsparcia,
   • w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  •  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
   • ośrodku wsparcia,
   • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
   •  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
  • świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki/pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

  Dokumenty, które należy złożyć:

  Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie przez siebie:

  • Kserokopi aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności  w przypadku osób do 16 r. ż.
  • Karty zgłoszenia  (stanowiącej załącznik nr 8 do Programu)
  • Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM punktacji, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka (załącznik nr 7 do Programu)
  • Podpisane klauzule informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 ( załącznik Nr 12 oraz  13 do Programu).

  Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

  W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

  Regulamin Programu oraz wszystkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie

  https://www.gov.pl/web/rodzina

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022