Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz /  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. a) o stopniu znacznym lub
  2. b) o stopniu umiarkowanym lub
  3. c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Informujemy, że usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na  pomocy asystenta w:

1)      wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu

2)      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

  • załatwieniu spraw urzędowych
  • korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu z niej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być świadczona wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewni tej usługi.

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 określa załącznik do w/w ogłoszenia.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną lecz  pomaganie  i wspieranie  jej w osobistych zamiarach.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1], opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

W przypadku gdy usługi asystenckie będą świadczone na rzecz dzieciom niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być: członek rodziny, opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobą niepełnosprawną.

Uczestnik / opiekun prawny, któremu przyznano usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi za nie żadnej odpłatności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z zapisami Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023 oraz informacjami dotyczącymi programu, które dostępne są na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do ogłoszenia należy składać do 15.03.2023 w Miejsko-Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Małogoszczu w godzinach pracy ośrodka.

 

[1] Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412)